Voorwaarden

Home

Kennisgebieden

Diensten:
   Advies
   Ontwerp
   Opleiding

Cursussen

Adres

Route

Presentaties

Om als vereniging in aanmerking te komen voor de presentaties van TeTech, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 • De vereniging dient minimaal 1 jaar te bestaan.
 • De vereniging dient mede tot doel te hebben het bevorderen van technisch hobbyisme.
 • Op verzoek dienen de statuten beschikbaar gesteld te worden.
 • De vereniging mag aan haar leden niet meer toegangsgeld vragen dan voor een normale bijeenkomst gebruikelijk is.
 • Uitsluitend leden en introducÚs kunnen aan de presentatie deelnemen. In overleg kan hiervan afgeweken worden.
 • Er dienen voor een presentatie minimaal 10 personen verwacht te worden.
 • Tijdens de presentatie mogen geen opnamen gemaakt worden (geluid, video, foto's), tenzij anders overeengekomen is. Aantekeningen maken is uiteraard toegestaan.
 • De presentatie is beschikbaar in PDF vorm en mag uitsluitend onder de aanwezigen worden verspreid.
 • De vereniging dient zorg te dragen voor de presentatieruimte inclusief een beamer en bord (eventueel white board).
 • TeTech behoudt zich het recht voor om een presentatie te weigeren, zelfs als aan alle voorwaarden voldaan is. TeTech zal een afwijzing in de regel wel motiveren.
 • Indien de verplaatsingkosten voor TeTech exceptioneel hoog uitvallen, kan TeTech om een vergoeding vragen.
 • TeTech is niet aansprakelijkheid voor directe, indirecte en gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van enig gegeven uit een presentatie.


Terug naar de presentaties

Begin van pagina      Cursussen      HomeDeze pagina is bijgewerkt op 20 december 2022.